Cách sử dụng CKS

12/01/2020
tra cứu thông báo phát hành hóa đơn

Sử dụng chữ ký số trong nộp thuế điện tử

Từ đầu năm 2014, Tổng Cục thuế chính thức triển khai Dịch vụ Nộp thuế điện tử (NTĐT), đánh dấu bước chuyển lớn của ngành thuế […]