Hướng dẫn cập nhật Dải hóa đơn điện tử Viettel

Bước 1: Tra cứu để tìm ra Dải hóa đơn cần sửa (nếu cần).

Bước 2: ND nhấn vào icon của dòng tương ứng với Dải hóa đơn cần sửa → Hệ thống hiển thị popup Cập nhật Dải hóa đơn.

Bước 3: ND nhập các thông tin cần thay đổi.

Lưu ý: Thông tin Nhóm loại hóa đơn là không được phép chỉnh sửa.

Bước 4:

Nhấn nút Cập nhật:

Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.

Nếu không xảy ra lỗi, thông tin Dải hóa đơn được cập nhật vào hệ thống, thông tin vừa cập nhật hiển thị lên Danh sách Dải hóa đơn.

Nhấn nút [x] hoặc nút Hủy bỏ để đóng cửa sổ cập nhật.