Hướng dẫn lập thông báo phát hành cho hóa đơn Doanh nghiệp

Chức năng này cho phép Admin doanh nghiệp lập thông báo phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp. Chức năng gồm các chức năng chính:

 1. Tìm kiếm thông báo phát hành
 2. Lập thông báo phát hành
 3. Xem thông báo phát hành
 4. Xem file bằng chứng
 5. Hủy thông báo phát hành
 6. Xem lý do hủy thông báo phát hành
 7. Gửi yêu cầu phê duyệt thông báo phát hành
 8. Xem lý do không phê duyệt thông báo phát hành

Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn từ menu Quản lý phát hành > Lập thông báo phát hành → Hệ thống hiển thị màn hình Lập thông báo phát hành như sau:

Cách Tìm kiếm thông báo phát hành

Bước 1: Tại màn hình lập thông báo phát hành – khung thông tin tìm kiếm, nhập tiêu chí tìm kiếm gồm:

 1. Từ ngày: Từ ngày lập thông báo phát hành, định dạng dd/mm/yyyy
 2. Đến ngày: Đến ngày lập thông báo phát hành, định dạng dd/mm/yyyy
 3. Trạng thái: Trạng thái của thông báo phát hành, bao gồm các trạng thái sau:
 • Chờ phê duyệt
 • Đã phê duyệt
 • Không được phê duyệt
 • Dự thảo
 • Hoạt động
 • Hủy

Bước 2: Người dùng nhấn nút “Tìm kiếm”

Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.

Nếu không xảy ra lỗi, hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về kết quả (nếu có) trên bảng dữ liệu Danh sách thông báo phát hành

Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy bản ghi nào”