Bảo Hiểm Xã Hội là gì? – Tỷ lệ và mức đóng BHXH 2020

Bảo Hiểm Xã Hội là gì?

Nội dung chính

hóa đơn điện tử viettel - Phú Nhuận

“Bảo hiểm xã hội (viết tắt: BHXH) là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội. Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi nước. Theo Wikipedia

1. Lịch sử hình thành BHXH

Các chế độ của bảo hiểm xã hội đã hình thành khá lâu trước khi xuất hiện thuật ngữ an sinh xã hội.

Hệ thống bảo hiểm xã hội đầu tiên được thiết lập tại nước  Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 1850 với Thủ tướng Otto von Bismarck. và sau đó được cải tiến và hoàn thiện trong giai đoạn 1883-1889 với chế độ bảo hiểm ốm đau; bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp; bảo hiểm tuổi già, tàn tật. Và sự hiện diện của cả ba thành viên xã hội: người lao động; người sử dụng lao động và Nhà nước.

Kinh nghiệm về bảo hiểm xã hội ở Đức, sau đó, được lan dần sang nhiều nước trên thế giới, đầu tiên là các nước châu Âu (Anh: 1991, Ý: 1919, Pháp: từ 1918…), tiếp đến là các nước châu Mỹ Latinh, Hoa Kỳ, Canada (từ sau 1930) và cuối cùng là các nước châu Phi, châu Á (giành độc lập sau chiến tranh thế giới lần thứ 2).

Ở Việt Nam, Vấn đề BHXH đã được nhà quan tâm rất sớm. Thành lập năm 1929, trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đông Dương – tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam – đã nêu: “Tổ chức tất cả vô sản giai cấp vào công hội, thực hành bảo hiểm cho thợ thuyền, giúp đỡ thợ thuyền thất nghiệp…”.

Kỳ họp Quốc dân đại hội, 17/08/1945 Khái niệm BHXH lần đầu tiên được đưa ra: “Thi hành luật ngày làm 08 giờ; đặt Luật BHXH; cứu tế nạn dân”.

mức đóng bhxh - Viettel phú Nhuận

2. Các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) ở Việt Nam

Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ: hưu trí; tử tuất.

Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ tìm việc làm.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Bảo hiểm xã hội như một khoản dự trù cho người lao động khi ở trong những trường hợp cấp thiết như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc

 • Chế độ ốm đau
 • Chế độ thai sản
 • Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Chế độ hưu trí
 • Chế độ tử tuất

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

 • Chế độ hưu trí
 • Chế độ tử tuất

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là số tiền được trả cho người lao động khi họ bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Nó không chỉ là một chỗ dựa vật chất và tinh thần vững chắc cho người lao động khi thất nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết khó khăn cho người sử dụng lao động và nhà nước. Người sử dụng lao động sẽ được trút bớt gánh nặng tài chính giải quyết chế độ cho người lao động bị sa thải.

Đặc biệt, thời buổi kinh tế khó khăn tạo nên sức ép thu hẹp nhân công lên các nhà sản xuất. Đối với ngân sách nhà nước, bảo hiếm thất nghiệp cũng góp phần không nhỏ nhằm giảm bớt chi phí khi nạn thất nghiệp gia tăng.

mức đóng bảo hiểm xã hội - Viettel phú Nhuận

3. Đối tượng áp dụng của bảo hiểm xã hội Việt Nam

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;
 • Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;
 • Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này.

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

4. Tỷ lệ và mức đóng Bảo Hiểm Xa Hội (BHXH) Năm 2020

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định BHXH bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Tỷ lệ đóng bhxh đối với người lao động Việt Nam

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bhxh - Viettel phú Nhuận

Tỷ lệ đóng bhxh đối với người lao động nước ngoài

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bhxh - Viettel phú Nhuận

Mức đóng Bảo Hiểm Xa Hội (BHXH) Năm 2020

Mức đóng tối thiểu bhxh thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tỷ lệ đóng bhxh dành cho BHXH tự nguyện

Căn cứ Điều 87, Luật BHXH Việt Nam 2014 quy định chi tiết mức đóng BHXH tự nguyện cho người lao động như sau: Người lao động tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

 • Hằng tháng;
 • 03 tháng một lần;
 • 06 tháng một lần;
 • 12 tháng một lần;
 • Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

Mức đóng BHXH tự nguyện Năm 2020

Mức đóng tối thiểu bhxh thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội viettel phú nhuận

Bảo hiểm thất nghiệp

Tỷ lệ đóng bhxh dành cho BHXH thất nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong các doanh nghiệp bằng 1% tiền lương tháng. Trong đó:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.”

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu 2020

Theo Điểm 2.6 khoản 2, Điều 6, Quyết định 595 đã quy định như sau:

Đơn vị tính: đồng/tháng

Mức đóng tối thiểu bhxh thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội viettel phú nhuận

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 2020

Theo Khoản 2, Điều 15 Quyết định 595. Mức đóng tối đa như sau:

Đơn vị tính: đồng/tháng

Mức đóng tối đa bhxh thất nghiệp - Bảo hiểm viettel Phú Nhuận

5. Bảo hiểm xã hội điện tử

Bảo hiểm xã hội điện tử là gì?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) điện tử là việc các Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức phải kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm qua mạng. Hồ sơ bảo hiểm điện tử được các Cơ quan bảo hiểm chấp nhận và tương đương như những hồ sơ giấy của người tham gia nộp trực tiếp tại các cơ quan Bảo hiểm.

Kê khai các hồ sơ BHXH qua mạng giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí đi lại, giảm thời gian chờ đợi để giải quyết các thủ tục, được hỗ trợ nhiệt tình và cập nhật các thay đổi về văn bản, chính sách của cơ quan bảo hiểm nhanh chóng

Với hình thức nộp BHXH mới này, thông qua 1 phần mềm được cung cấp bởi một bên thứ 3 được cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp phép, Hồ sơ của doanh nghiệp được tiếp nhận và trả lời nhanh chóng trên máy tính có kết nối mạng.

BHXH điện tử không chờ đợi, không tốn thời gian của doanh nghiệp

Ưu điểm lớn nhất của vBHXH điện tử đó chính là có thể lưu trữ được nhiều các hồ sơ bảo hiểm đã nộp và kê khai trước đó để kiểm tra khi cần thiết.

Các Nhà Cung cấp BHXH được BHXH Việt Nam chấp nhập

phần mềm bảo hiểm xã hội - viettel phú nhuận

Vậy BHXH điện tử áp dụng được với những loại bảo hiểm nào?

Chúng có thể chúng áp dụng gần như tất cả các loại bảo hiểm thông thường mà doanh nghiệp, cơ quan và các ban ngành cần phải nộp đều có thể được thực hiện trực tuyến, thông qua cổng thông tin của BHXH Việt Nam.

Các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng phần mềm này để đóng những loại bảo hiểm sau: BHXH cho nhân viên, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Y Tế. Và cũng tùy từng nhà cung cấp dịch vụ mà những hình thức bảo hiểm hỗ trợ cũng sẽ khác theo. Đối với dịch vụ BHXH điện tử của Viettel còn hỗ trợ thêm cho UBND phường/ xã thực hiện khâu thủ tục BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và cả BHYT tự nguyện nhân dân.

mức đóng bảo hiểm xã hội là gì - Viettel phú Nhuận

BHXH điện tử làm thế nào để đóng một cách dễ dàng

Cần đăng ký sử dụng Chữ ký số. Đầu tiên, để đóng được BHXH điện tử, bạn cần phải Đăng ký sử dụng Chữ ký số. Mục đích của việc đăng ký sử dụng Chữ ký số là để nhằm đảm bảo an toàn khi giao dịch online.

Cần đăng ký dịch vụ BHXH điện tử. Bạn cần phải trả phí dịch vụ hằng năm để có thể giao dịch được với cổng thông tin của BHXH VN. Để có thể sử dụng được phần mềm cho việc kê khai, nộp BHXH trực tuyến, bạn có thể đăng ký BHXH điện tử của vBHXH Viettel cung cấp

Nếu các bạn hiện chưa đăng ký sử dụng dịch vụ cho doanh nghiệp mình thì hãy nhanh chóng đăng ký với chúng tôi để tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí của doanh nghiệp. Chúc các bạn làm việc hiệu quả!

6. Cách Sử dụng BHXH điện tử – vBHXH Viettel

Tính năng nổi bật của vBHXH Viettel

bảo hiểm xã hội điện tử - Viettel Phú Nhuận Lập/kê khai các loại hồ sơ BHXH theo đúng nghiệp vụ của cơ quan BHXH;

bảo hiểm xã hội điện tử - Viettel Phú Nhuận Ký điện tử và nộp hồ sơ BHXH tới cơ quan BHXH nhanh chóng và chính xác;

bảo hiểm xã hội điện tử - Viettel Phú Nhuận Quản lý danh sách người lao động, quá trình tham gia BHXH của người lao động;

bảo hiểm xã hội điện tử - Viettel Phú Nhuận Tự động nhận kết quả duyệt hồ sơ từ cơ quan BHXH;

bảo hiểm xã hội điện tử - Viettel Phú Nhuận Tra cứu và sao chép hồ sơ các kỳ kê khai thuận tiện;

bảo hiểm xã hội điện tử - Viettel Phú Nhuận Kết xuất hồ sơ BHXH đã lập theo nhiều định dạng khác nhau.

Quý khách vui lòng liên hệ: 0963 277 773 – Mr Cường để được hỗ trợ tốt nhất.

hóa đơn điện tử viettel

Bảng giá phần mềm BHXH Viettel

Phần mềm BHXH Viettel – Đăng Ký Mới

13 Bảng-giá-bhxh-viettel

Phần mềm BHXH Viettel – Gia hạn

14 Bảng-giá-gia-hạn-bhxh-viettel

Lưu ý: Đây chỉ là gói cước phần mềm kê khai BHXH áp dụng cho Doanh nghiệp, Tổ chức đã có Chữ ký số. Nếu chưa sử dụng Chữ ký số quý khách cần mua thêm Chữ ký số theo bảng giá phía dưới

Ưu thế phần mềm BHXH Viettel là gì?

 Phần mềm Kê khai Bảo Hiểm Xã Hội vBHXH™ hiện tại đang là phần mềm kết nối tốt nhất với BHXH Việt Nam

Có nhân viên cài đặt, hướng dẫn hỗ trợ tận nơi khách hàng yêu cầu

Kết nối tốt, ổn định

Không giới hạn số lượng nhân viên kê khai BHXH

Thủ tục đăng ký vBHXH Viettel

Quý khách cần gửi những thông tin sau đây qua Email: info.cuongdangviettel@gmail.com Hoặc Zalo: 0963 277 773 để chúng tôi soạn hợp đồng và thiết lập tài khoản:

1. Chụp ảnh hoặc Scan Giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập

2. Chụp ảnh hoặc Scan CMND của người đại diện pháp luật

3. Mã số BHXH và gói cước đăng ký

4. Địa chỉ Email: Đây là Email sẽ nhận các thông báo trả về từ BHXH Việt Nam

5. Địa chỉ bàn giao và Số điện thoại người liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ: 0963 277 773 – Mr Cường để được hỗ trợ tốt nhất.

phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội viettel

7. Các vấn đề thường gặp

Lựa chọn nhà cung cấp Ivan nào?

Hiện nay, có 8 đơn vị Ivan cùng tham gia cung cấp các gói phần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử.

phần mềm bảo hiểm xã hội - viettel phú nhuận

Việc lựa chọn một nhà cung cấp uy tín rất quan trọng. Các yếu tố quan trong khi lựa chon 1 nhà cung cấp phần mềm BHXH:

Phần mềm khai bhxh có được cung cấp bởi một đơn vị Ivan uy tín, chuyên nghiệp

Các gói phần mềm có đa dạng, đủ độ phủ để đảm bảo đáp ứng tốt nhất yêu cầu khai nộp

Đơn vị Ivan có sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi khi người dùng có nhu cầu

Đề Xuất: Viettel (vBHXH), VNPT (VNPT-BHXH), Thái Sơn (TS24)

Sử dụng phần mềm khai bảo hiểm có phức tạp không?

Các thắc mắc liên quan đến quá trình sử dụng luôn được đặt ra khi các đơn vị triển khai áp dụng một phần mềm mới. Trên thực tế, khác với những ứng dụng công nghệ hiện đại trong làm việc, hệ thống phần mềm hỗ trợ khai bảo hiểm điện tử lại hết sức đơn giản và dễ sử dụng.

Chỉ cần người dùng có những kỹ năng máy tính tối thiểu là hoàn toàn có thể làm chủ được các thao tác giao dịch thông qua phần mềm này.

Thậm chí, Với BHXH Viettel (vBHXH) hiện nay còn cung cấp phần mềm không cần cài đặt phức tạp, người dùng chỉ cần download (tải) về máy tính là có thể thực hiện khai nôp bảo hiểm ngay lập tức. Đồng thời luôn có lực lượng hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn nghiệp vụ 24/7

Gặp ai để hỗ trợ khi có vấn đề phát sinh

Với mọi vấn đề phát sinh trong giao dịch bảo hiểm điện tử, các đơn vị có thể liên lạc trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ của cơ quan BHXH Việt Nam (nếu khai trực tiếp qua cổng giao dịch của cơ quan BH) hoặc trực tiếp nhân viên cung cấp phần mềm vBHXH.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và yêu cầu hỗ trợ, các chuyên gia bảo hiểm cũng như đội ngũ kỹ thuật sẽ liên lạc trực tiếp với người dùng để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong thời gian sớm nhất.

Đặt biệt: vBHXH luôn có người hỗ trợ 24/7

Bài viết liên quan: Cường Đặng Viettel

Chữ Ký Số Viettel – 5 Ưu đãi cập nhật (Mới) 2020 viettel hoa don - chu ky so

Hóa đơn điện tử Viettel – 9 Cập nhật theo Thông Tư 68/2019/TT-BTC viettel hoa don - chu ky so

Phần mềm Bảo Hiểm Xã Hội Viettel – Dễ sử dụng, Hỗ trợ 24/7 viettel hoa don - chu ky so

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

bao-hiem-xa-hoi-vbhxh-viettel

SLOGAN

“Chúng tôi rất cần những khách hàng như bạn. Nhưng đôi khi, Bạn phải trả một mức phí hợp lý cho một sản phẩm có giá trị tương đương – Cường Đặng Viettel

Viettel Phú Nhuận